外汇EA是什么?工作原理介绍

| 发表于 2020-12-24 09:42:31 | 基础知识
EA 即 Expert Advisors 的英文缩写,中文意思专家顾问,俗称EA智能交易系统,就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程。在国内使用外汇EA交易的人并不多,这可能也是EA交易软件在国内EA软件市场的一大空白区域。

一、人工操盘过程

下面我们就以MT4外汇客户端为例,首先来分析一个外汇交易员手工进行外汇交易的操作过程:其步骤如下:

1.打开外汇交易客户端,选定一种货币对图表;
2。监视该货币对的K线趋势图,俗称盯盘,寻找开仓或者是平仓的时机,即开仓或者是平仓的条件
3。如果条件满足,进行下单开仓(做多或者做空)或者平仓
4。重复第二步,继续盯盘,假定第二步是开仓,就是寻找平仓的条件。
5。如果平仓的条件满足,进行平仓操作,计算盈亏核算。完成一次交易的循环。
6。若继续交易,重复2->3->4->5步
7。若不进行交易,退出外汇客户端。

二、外汇EA软件操盘过程

基于以上的分析,我们已经知道一个完整的智能交易系统(俗称EA)在运行后必须要实现的基本功能,就是上述的人工操作的1-5步。 这也就是智能交易系统的基本工作过程,所以智能交易系统的工作原理就是由程序员 借助一门计算机程序设计语言,通过编写程序交易 指令模拟人类交易员的行为进行下单操作,实现机器自动进行交易的过程。主要执行过程可分为:盯盘->开仓->再盯盘->平仓,如此循环执行的交易过程就是整个外汇EA交易软件的工作原理。

关于支持机器自动交易的平台,目前外汇市场上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平台,由于这个平台中嵌入了一种MQL4语言,它提供了对服务器端的数据访问并可进行交易操作的接口,程序交易者可以根据自己的交易策略来编写自己的自动交易系统,从而实现让机器自动交易,既可以减轻人类的工作量,又可以克服人类交易中的一此性格弱点,但目前的EA开发,尚所早期起步阶段,有的还存在缺陷,但相信随着技术的发展,机器自动交易终将会逐步取代人类的手工操作。届时会给交易者一项新的选择。

三、 与外汇EA相关的MT4平台中的MQL语言知识:

为了实现机器操作,再来看看所需的MQL4语言的相关知识:

1.掌握MQL4语言的基本语法和程序的构成,及运行流程

有关语法部分,请读者参看相关的资料,这里略去。
关于程序的构成,对于一个智能交易系统EA程序来说:主要由三个函数构成分别是:
init():初始化函数,负责程序变量及数据初始输入;只在程序调入时执行一次,一般不用重写内容。
deinit():反初始化函数,负责程序退出时,将数据从内存中清除;只在程序退出时,执行一次,一般不用重写内容。
start():开始函数,也即程序的主函数,负责EA程序 的全部交易执行过程,实际上他是一个EA的交易管理与执行函数。每隔一定时间,一般几秒之内,执行一次,就是循环执行,起到程序退出时终止
运行流程:启动EA后,程序的INTI()开始执行一次,-->然后 START()循环执行--->最后退出EA时deinit()执行一次

2。mql4中与交易相关的交易函数:

开仓函数:

int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, void comment, void magic, void expiration, void arrow_color)
这个功能主要应用于开仓位置和挂单交易.

参量:

symbol - 交易货币对。
cmd - 购买方式。
volume - 购买手数。
price - 收盘价格。
slippage - 最大允许滑点数。
stoploss - 止损水平。
takeprofit - 赢利水平。
comment - 注解文本。
magic - 定单指定码。可以作为用户指定识别码使用。
expiration - 定单有效时间(只限挂单)。
arrow_color - 图表上箭头颜色。如果参量丢失或存在CLR_NONE价格值不会在图表中画出

平仓函数:

bool OrderClose( int ticket, double lots, double price, int slippage, void Color)
对定单进行平仓操作。如果函数成功,返回的值是真实的。如果函数失败,返回的值是假的。获得详细错误信息,请查看GetLastError()函数。

参量:

ticket - 定单编号。
lots - 手数。
price - 收盘价格。
slippage - 最高划点数。
Color - 图表中标记颜色。如果参量丢失,CLR_NONE值将不会在图表中画出。

定单修改函数:

bool OrderModify( int ticket, double price, double stoploss, double takeprofit, datetime expiration, void arrow_color)
对于先前的开仓或挂单进行特性修改。如果函数成功,返回的值为 TRUE。如果函数失败,返回的值为FALSE。 获得详细的错误信息,查看 GetLastError()函数。

参量:

ticket - 定单编号。
price - 收盘价格
stoploss - 新止损水平。
takeprofit - 新赢利水平。
expiration - 挂单有效时间。
arrow_color - 在图表中允许对止损/赢利颜色进行修改。如果参量丢失或存在CLR_NONE 值,在图表中将不会显示。

四、源码的交易流程分析

下面的源码是一个基于移动平均线的智能交易系统的代码 ,整个程序非常简洁但EA的功能又非常齐全,实现了完全由电脑自动下单和平仓,整个程序只用了一个START() 函数来实现 。
程序代码分析
参看代码中的相关注释
 • //+------------------------------------------------------------------+
 • //| modifiedEA.mq4                                                   |
 • //| Copyright ?2008, MetaQuotes Software Corp.                       |
 • //| yyy999@people.com.cn QQ:806935610                                |
 • //+------------------------------------------------------------------+
 •     #property link  http://new.qzone.qq.com/806935610
 • //---- input parameters
 •     extern   double TakeProfit = 20;
 •     extern   double StopLoss = 30;
 •     extern   double Lots = 2;
 •     extern   double TrailingStop = 50;
 •     extern   int ShortEma = 5;
 •     extern   int LongEma = 60;
 • //+------------------------------------------------------------------+
 • //| expert initialization function                                   |
 • //+------------------------------------------------------------------+
 •     int init()
 •     {
 •         //----
 •         //----
 •         return (0);
 •     }
 • //+------------------------------------------------------------------+
 • //| expert deinitialization function                                 |
 • //+------------------------------------------------------------------+
 •     int deinit()
 •     {
 •         //----
 •         //----
 •         return (0);
 •     }
 • //+------------------------------------------------------------------+
 • //| expert start function                                            |
 • //+------------------------------------------------------------------+
 •     int start()
 •     {
 •         int cnt, ticket, total;
 •         double SEma, LEma;
 • //----
 •         if (Bars < 100)
 •           {
 •             Print("bars less than 100");
 •             return (0);
 •           }
 • //----
 •         if (TakeProfit < 10)
 •           {
 •             Print("TakeProfit less than 10");
 •             return (0); // check TakeProfit
 •           }
 • //----
 •         SEma = iMA(NULL, 0, ShortEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0);
 •         LEma = iMA(NULL, 0, LongEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0);
 • //----
 •         static int isCrossed = 0;
 •         isCrossed = Crossed(LEma, SEma);
 • //----
 •         total = OrdersTotal();
 •         if (total < 1)
 •           {
 •             if (isCrossed == 1) // 满足空仓条件,开空仓
 •               {
 •                 ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Bid + StopLoss * Point,
 •                         Bid - TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Green);
 •                 if (ticket > 0)
 •                   {
 •                     if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
 •                         Print("SELL order opened : ", OrderOpenPrice());
 •                   } else
 •                     Print("Error opening SELL order : ", GetLastError());
 •                 return (0);
 •               }
 •             if (isCrossed == 2) // 满足多仓条件,开多仓
 •               {
 •                 ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Ask - StopLoss * Point,
 •                         Ask + TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Red);
 •                 if (ticket > 0)
 •                   {
 •                     if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
 •                         Print("BUY order opened : ", OrderOpenPrice());
 •                   } else
 •                     Print("Error opening BUY order : ", GetLastError());
 •                 return (0);
 •               }
 •             return (0);
 •           }
 • //---- 订单修改,实现动态止盈止损跟踪
 •         for (cnt = 0; cnt < total; cnt++)
 •           {
 •             OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
 •             if (OrderType() <= OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol())
 •               {
 •                 if (OrderType() == OP_SELL) // long position is opened
 •                   {
 • // check for trailing stop
 •                     if (TrailingStop > 0)
 •                       {
 •                         if (Bid - OrderOpenPrice() > Point * TrailingStop)
 •                           {
 •                             if (OrderStopLoss() < Bid - Point * TrailingStop)
 •                               {
 •                                 OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
 •                                         Bid - Point * TrailingStop,
 •                                         OrderTakeProfit(), 0, Green);
 •                                 return (0);
 •                               }
 •                           }
 •                       }
 •                   } else // go to short position
 •                   {
 • // check for trailing stop
 •                     if (TrailingStop > 0)
 •                       {
 •                         if ((OrderOpenPrice() - Ask) > (Point * TrailingStop))
 •                           {
 •                             if ((OrderStopLoss() > (Ask + Point * TrailingStop)))
 •                               {
 •                                 OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
 •                                         Ask + Point * TrailingStop,
 •                                         OrderTakeProfit(), 0, Red);
 •                                 return (0);
 •                               }
 •                           }
 •                       }
 •                   }
 •               }
 •           }
 • //----
 •         return (0);
 •       }
 • //+------------------------------------------------------------------+
 •     // 移动平均线多空条件判断,
 •     int Crossed(double line1, double line2)
 •       {
 •         static int last_direction = 0;
 •         static int current_direction = 0;
 • //Don't work in the first load, wait for the first cross!
 •         static bool first_time = true;
 •         if (first_time == true)
 •           {
 •             first_time = false;
 •             return (0);
 •           }
 • //----
 •         if (line1 > line2)
 •             current_direction = 2; //up 多头市场 上穿做多
 •         if (line1 < line2)
 •             current_direction = 1; //down 空头市场 下穿做空
 • //----
 •         if (current_direction != last_direction) //changed 多空改变 {
 •             last_direction = current_direction;
 •         return (last_direction);
 •     else        return (0); //not changed
 •     }

复制代码

五、本文结论

从以上的分析,可以知道,所谓EA软件,就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易的过程, 具体步骤如下:

1。当用户打开外汇客户端程序后,由客户端程序调入用户在系统内已预置好的EA交易系统程序。
2。当EA程序启动后便开始对图表中货币对的K线趋势图,进行监视,寻找开仓的条件;
3。如果条件满足,进行下单开仓(做多或者做空);
4。重复第二步,继续盯盘,假定第二步是开仓,就是寻找平仓的条件。
5。如果平仓的条件满足,进行平仓操作,计算盈亏核算。完成一次交易的循环。
6。若继续交易,EA重复2->3->4->5步
7。用户若不想让EA进行交易,可通过相关菜单操作设置禁用EA,或者退出外汇客户端。
外汇ea ea原理
最近访问 头像模式
举报

评论 使用道具

精彩评论1

爱好ea
| 发表于 2021-1-31 19:38:36
感谢分享
举报

点赞 1 评论 使用道具

EA交易
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册